سیاه ماهی سعدی
  • نام فارسی سیاه ماهی سعدی
  • نام انگلیسی Capoeta saadii
  • ویژگی های کلیدی بدن دراز و کشيده،9-8 شعاع منشعب باله پشتی.آخرين شعاع غير منشعب باله پشتي آن بطور ضعيفی سخت شده و يک سوم تا سه چهارم طول آن مضرس است.
  • وضعیت حفاظتی با توجه به پراکنش وسيع سياه ماهی سعدی در حوضه های آبريز مختلف ايران، اين گونه در حال حاضر از جمعيت خوبي برخوردار است و می بايست در فهرست LC (کمترين نگرانی) قرار گيرد. به هر حال با توجه به خشکسالی های اخير و تخريب زيستگاه آن در استان فارس، اجرای برنامه حفاظتی و مديريتی جهت جلوگيری از کاهش جمعيت کنونی آن ضروری است. پيشنهاد می گردد زيست شناسی و اکولوژی سياه ماهی سعدی مورد بررسی قرار گيرد.اين گونه تا کنون توسطIUCNمورد بررسی قرار نگرفته است(IUCN, 2015).
  • زیستگاه و پراکنش سياه ماهی سعدی در ايران از حوضه های تيگريس، اصفهان، کوير، نمک، کر، مهارلو، پرسيس (مند و هله)، هرمز، يزد، لوت و جازموريان گزارش شده است. در استان فارس نيز از اکثر حوضه ها شامل کر،مهارلو، پرسيس (مند و هله) و هرمز (کل) جمع آوری گرديد.