• خانه
قطرويه
قطرويه
پلنگ ایرانی
پلنگ ایرانی
تلیله کوچک
تلیله کوچک
زالزالک
زالزالک
درمنه کوهی
درمنه کوهی
پونه یکرنگ
پونه یکرنگ
کیکم ایرانی
کیکم ایرانی
چكاوك كاكلي
چكاوك كاكلي
خروس كولی دم سفيد
خروس كولی دم سفيد
خوتكای ابرو سفيد
خوتكای ابرو سفيد