رودک (گورکن)
  • نام فارسی رودک (گورکن)
  • نام انگلیسی European Badger
  • نام علمی Meles meles
  • خانواده راسوها
  • ریخت شناسی دست و پا كوتاه، رنگ پشت خاكستری، زير شكم تيره تر، نوارهای سياه و سفيدی در ناحيه سردارد. طول سر و تنه 56 تا 90 سانتی متر.
  • رفتار شناسی شبگرد است. معمولا قبل از غروب خورشيد از لانه بيرون می آيد، گاهی در روز نيز مشاهده می شود، غالبا به صورت جفت و يا اجتماعي زندگي می كند و لانه را بسيار تميز نگه می دارد و سطح آن را به وسيله مواد گياهی مختلف می پوشاند، گاهی اوقات در صبح زود مواد بستر را جهت هوادهی از لانه بيرون آورده و ساعتها آنها را در معرض هوا قرار می دهد. در اطراف لانه فضاهايی جهت توالت، آفتاب گرفتن و زمين بازی ايجاد می كند، حيوانات بسيار بازيگوشی هستند.