روباه معمولی
  • نام فارسی روباه معمولی
  • نام انگلیسی Common Fox (red fox)
  • نام علمی Vulpes vulpes
  • خانواده سگ سانان
  • ریخت شناسی دم بلند، پشمالوبا نوك سفيد، پشت گوشها سياه يا قهوه ای تيره، طول سروتنه 50 تا 77 سانتی متر.
  • رفتار شناسی شبگرد است اوايل غروب و صبح زود فعاليت بيشتری دارند. در فصل جفت گيری، زمان تهيه غذا برای بچه ها و مواقع مريضی روزها نيز مشاهده می شود. تک زی و در زمان جفت گيری و نگهداری از بچه ها زندگی مشترک دارد.