کفتار
  • نام فارسی کفتار
  • نام انگلیسی Striped Hyaena
  • نام علمی Hyaena hyaena
  • خانواده کفتارها
  • ریخت شناسی شبيه سگ، رنگ بدن خاكستری با نوارهای تيره. يال های بلند و سياهی درناحيه پشت دارد، طول سر و تنه 90 تا 120 سانتی متر.
  • رفتار شناسی شبگرد، به صورت انفرادی وگاهی جفت و خانوادگی زندگی می كند، بر خلاف سگ سانان در موقع دويدن سر خود را پايين نگه می دارد. در موقع دفاع موهای يال را سيخ می كند و از غدد توليد بو نيز استفاده می كند.