كوه هوا و تنگ خورلامرد
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع كوه هوا و تنگ خورلامرد
 • تاريخچه حفاظت 1378
 • درجه حفاظتی منطقه شكار ممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 129658
 • طول جغرافیایی ̕52°41 , ̕53°21
 • عرض جغرافیایی ̕27°40 , ̕28°56
 • نوع اقلیم خشک و نيمه خشک
 • گونه های گیاهی استبرق، كيكم، كنار، كلخنگ
 • گونه های جانوری قوچ و ميش، بز و پازن
 • ویژگی خاص منطقه دارای منابع آبی شامل چشمه های متعدد
 • موقعیت 80 کیلومتری لامرد