مل بلند
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع مل بلند
 • تاريخچه حفاظت 1375
 • درجه حفاظتی منطقه شكار ممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 15703
 • طول جغرافیایی ̕ 52°33 , ̕ 53°40
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°4 , ̕ 29°13
 • نوع اقلیم معتدل
 • گونه های گیاهی بنه، كيالك، تنگرس، كيكم، كنگر
 • گونه های جانوری Wild goats, Urials
 • ویژگی خاص منطقه جاذبه گردشگری ارزش پوشش جنگلی
 • موقعیت 70 کیلومتری فيروزآباد