لاك پشت مهميز دار
  • نام فارسی لاك پشت مهميز دار
  • نام انگلیسی Mediterranean Spur-thighed Tortoise
  • نام علمی Testudo graeca ibera
  • خانواده لاک پشت های زمینی
  • ریخت شناسی روی سر با پولک پوشيده شده است. انگشتان بدون پرده و دارای 5 انگشت در دست اوست. در اين گونه در سطح زيرين ران يك پولک برجسته با نام (مهميز) ديده می شود.
  • رفتار شناسی اين لاک پشت را می توان در باغ ها، مزارع و اطراف كشتزارها مشاهده كرد. در ساعت گرم روز در زير بوته ها يا درون سوراخ ها به استراحت می پردازد.