خوشک
  • نام خوشک
  • خانواده Thymelaeaceae
  • گونه Daphne mucronata