کیکم ایرانی
  • نام کیکم ایرانی
  • خانواده Aceraceae
  • گونه Acer monspessulanum