آنغوزه
  • نام آنغوزه
  • خانواده Apiaceae
  • گونه Ferula assa-foetida