بید سفید
  • نام بید سفید
  • خانواده Salicaceae
  • گونه Salix alba