زرشک زرافشانی
  • نام زرشک زرافشانی
  • خانواده Berberidaceaes
  • گونه Berberis integrrima