فرفیون بلوطستانی
  • نام فرفیون بلوطستانی
  • خانواده Euphorbiaceae
  • گونه Euphorbia macrostegia