نسترن وحشی
  • نام نسترن وحشی
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Rosa canina