ارژن
  • نام ارژن
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Amygdalus lycioides