پیچک
  • نام پیچک
  • خانواده Convolvulaceae
  • گونه Convolvulus arvensis