بنه
  • نام بنه
  • خانواده Anacardiaceae
  • گونه Pistacia atlantica