ارژن و پريشان
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان
 • تاريخچه حفاظت 1353
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 56729
 • طول جغرافیایی ̕ 51°42 , ̕ 52°6
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°26 , ̕ 29°44
 • نوع اقلیم -
 • گونه های گیاهی كيالک، كيكم، بلوط
 • گونه های جانوری پليكان پا خاكستری و پرندگان آبزی و کنار آبزی
 • ویژگی خاص منطقه وجود 2 تالاب بین المللی ارژن و پريشان
 • موقعیت 20 و60 کیلومتری كازرون