استبرق
  • نام استبرق
  • خانواده Asclepiadaceae
  • گونه Calotropis procera