پرخ
  • نام پرخ
  • خانواده Euphorbiaceae
  • گونه Euphorbia larica