بهرام گور
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده بهرام گور
 • تاريخچه حفاظت 1351
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 372704
 • طول جغرافیایی ̕ 52°25 , ̕ 54°16
 • عرض جغرافیایی ̕ 28°37 , ̕ 29°45
 • نوع اقلیم گرم وخشک
 • گونه های گیاهی قيچ، كيكم، بادام، بنه
 • گونه های جانوری گور ايرانی، بزوپازن، قوچ و میش، جبیر، کاراکال، هوبره، زاغ بور
 • ویژگی خاص منطقه وجود گياهان ارزشمند دارويي
 • موقعیت 50 کیلومتری ني ريز