مورخوش
  • نام مورخوش
  • خانواده Lamiaceae
  • گونه Zhumeria majdae