پليكان سفيد
  • نام پليكان سفيد
  • نام انگلیسی Great white Pelican
  • نام علمی Pelecanusonocrotalus
  • خانواده پليكانيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 155 سانتيمتر، پرنده ای بسيار بزرگ سنگين و سفيد رنگ است. منقارش دراز و تقريبا زرد متمايل به نارنجی است، كيسه گلويش آويخته و پاهايش به رنگ قرمز نارنجی است.
  • رفتار شناسی پروازش آرام و همراه با بالباز روي های كوتاه مدت، پرواز اغلب به شكل منظم در يك خط يا دايره مانند است.