ميانجنگل فسا
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده ميانجنگل فسا
 • تاريخچه حفاظت 1375
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 56528
 • طول جغرافیایی ̕ 53°15 , ̕ 53°38
 • عرض جغرافیایی ̕ 28°55 , ̕ 29°13
 • نوع اقلیم نيمه خشک سرد
 • گونه های گیاهی كيكم، پسته وحشی، كلاه مير حسن
 • گونه های جانوری پلنگ، بز و پازن، قوچ و ميش، کبک و تیهو
 • ویژگی خاص منطقه اهميت زيستگاهی منطقه از نظر تنوع گونه های گياهی
 • موقعیت 25 کیلومتری فسا