سار
  • نام سار
  • نام انگلیسی Starling (Common Starling)
  • نام علمی Sturnus vulgaris
  • خانواده ساريان
  • ريخت شناسی طول بدن: 21 سانتيمتر. با دم و بالهای كوتاه، كه درهنگام پرواز سريع و مستقيم، مثلثی شكل است ديده می شود، پرنده جوان به رنگ قهوه ای سياه با منقار بلند و مستقيم و تيره و جلو چشم تيره مشاهده می شود.
  • رفتار شناسی پرنده اجتماعی بوده و گاه تا گروهای چند هزارتايی ديده ميشود، روی زمين به سرعت راه ميرود.