مرغ مينا
  • نام مرغ مينا
  • نام انگلیسی sturnidae
  • نام علمی Acridotoherestristis
  • خانواده ساريان
  • ريخت شناسی طول بدن : 23سانتيمتر، منقار و لكه لخت زير چشم زرد روشن است و در پرواز لكه سفيد مشخصی در قاعده شاهپركهايش به خوبی ديده می شود. در حالت نشسته در قسمت بيرونی پوشش زير بالها و درتوک شاهپرهای دم، به جز دو شاهپر ميانی، سفيدی ديده می شود.
  • رفتار شناسی معمولا جفت جفت يا درگروهای كوچک ديده مي شود. رفتارش شبيه سار بوده، اما زود رام و بی باک است.