سنقر خاكستری
  • نام سنقر خاكستری
  • نام انگلیسی Hen Harrier
  • نام علمی Circus cyaneus
  • خانواده سنقرها
  • ريخت شناسی طول بدن : 56 سانتيمتر، پرنده ماده قهوه ای تيره، دمگاه سفيد كه روی دمش نوارهای سياه عرضی دارد، پرنده نا بالغ نر شبيه ماده است.
  • رفتار شناسی دارای صدای هشدار دهنده و هنگام نمايش جنسی صدايی شبيه كه كه كه ... توليد می كند.