سنقر سفيد
  • نام سنقر سفيد
  • نام انگلیسی Pallied Harrier
  • نام علمی Circus macrourus
  • خانواده سنقرها
  • ريخت شناسی طول بدن : 48 سانتيمتر، پرنده نر به رنگ خاكستری كمرنگ بدون دمگاه سفيد، زير تنه سفيد مايل به خاكستری است پرنده ماده به واسطه طوق سفيد پس گردن از ماده سنقر گندمزار متمايز می شود.
  • رفتار شناسی نزدیک به سطح زمین پرواز می کند. زمستانها در اطراف مزارع دیده می شود.