عقاب طلايی
  • نام عقاب طلايی
  • نام انگلیسی Golden Eagle
  • نام علمی Aquilaehrysaetos
  • خانواده عقاب ها
  • ريخت شناسی طول بدن : 88 سانتيمتر، دم نسبتا بلند و مستطيل شكل و پس سر به رنگ مسی طلايی است، شاهپرهای اوليه و ثانويه و دم سفيد چركی است كه نوار تيره و پهنی در انتها دارد.
  • رفتار شناسی توانايی پروازش در حد بالايی است و بال زنی های متفاوتی دارد در هنگام بالبازروی اوج گيريهای با شكوه بالهايش را بالا نگه می دارد.