اردک سر حنايی
  • نام اردک سر حنايی
  • نام انگلیسی Pochard
  • نام علمی Aythyaferina
  • خانواده غازيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 46 سانتيمتر، فاقد تاج سر، پيشانی بلندش با شيب تندی به منقار نسبتا بلندش متصل می شود، منقارش آبی كم رنگ است كه قاعده و توک آن سياه است.
  • رفتار شناسی به ندرت به ساحل می آيد واغلب روی آب می ماند.