اردک سر سبز
  • نام اردک سر سبز
  • نام انگلیسی Mallard
  • نام علمی Anasplatyrhynchos
  • خانواده غازيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 57 سانتيمتر. از اردک های نسبتا بزرگ روی آبچر است.
  • رفتار شناسی پرنده ای اجتماعی است که اغلب در دسته های بزرگ دیده می شود. تک همسر است و آشیانه را معمولا در سطح زمین لابلای نیزارها می سازد.