اردک سر سفيد
  • نام اردک سر سفيد
  • نام انگلیسی White Headed Duck
  • نام علمی Oxyuraleucocephala
  • خانواده غازيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 46 سانتيمتر، اندازه متوسط، دم سيخ مانند و باريک گردن كوتاه و منقار بزرگ و كلفت به رنگ خاكستری است.
  • رفتار شناسی معمولا پرواز درنزديكی سطح آب، پرنده ماده اغلب دمش را پايين و در سطح آب نگه می دارد.