تنجه
  • نام تنجه
  • نام انگلیسی Shelduck
  • نام علمی Tadornatadorna
  • خانواده غازيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 63 سانتيمتر. پرنده ای بزرگ و تقريبا سفيد رنگ است. در واقع اردكی است شبيه غاز سرش سياه رنگ با درخشش سبز براق است. نوار بلوطی رنگی روی سينه و نوار طولی سياه رنگی در سطح شكمی اش مشاهده می شود.
  • رفتار شناسی پروازش شبيه غازهاست. بال زدنش آرام است.