طرلان
  • نام طرلان
  • نام انگلیسی Goshawk
  • نام علمی Accipiter gentilis
  • خانواده قرقي ها
  • ريخت شناسی طول بدن : 60 سانتيمتر، پرنده ماده به طور محسوسی بزرگتر از نر، در پرنده نر شكم فرورفته و قوی تر بالها بلندتر و كشيده تر است.
  • رفتار شناسی برخلاف بقیه خویشاوندان خود که فقط در شکار پرندگان کوچک تخصص دارند، طعمه‌های متنوع تری از جمله پرندگان کوچک و بزرگ و حتی پرندگان شکاری دیگر، پستانداران کوچک مثل جوندگان را شکار می کند. گاهی آشیانه را روی آشیانه قدیمی پرندگان دیگر می سازد.