توت سياه
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع توت سياه
 • تاريخچه حفاظت 1362
 • درجه حفاظتی منطقه شكار ممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 18380
 • طول جغرافیایی ̕ 55°21 , ̕ 55°44
 • عرض جغرافیایی ̕ 28°16 , ̕ 28°47
 • نوع اقلیم -
 • گونه های گیاهی بنه، كاروان كش، انواع گراس، قيچ
 • گونه های جانوری پلنگ، قوچ و ميش، بز و پازن
 • ویژگی خاص منطقه دارای دو رشته كوه نسبتا مرتفع به نامهای كوه سفيد و عمر كوه كه جز رشته كوه زاگرس می باشند.
 • موقعیت 30 کیلومتری بوانات