كشيم گردن سياه
  • نام كشيم گردن سياه
  • نام انگلیسی Black -necked Grebe
  • نام علمی Podicepsnigricollis
  • خانواده كشيميان
  • ريخت شناسی طول بدن : 31 سانتيمتر. از كشيم گوشدار اندكی كوچكتر است، منقارش قلمی و سياه رنگ و اندكی متمايل به بالاست و گوشپرهايش طلايی باد بزن مانند دارند.
  • رفتار شناسی -