خرمنكوه
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع خرمنكوه
 • تاريخچه حفاظت 1379
 • درجه حفاظتی منطقه شكار ممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 29940
 • طول جغرافیایی ̕ 53°28 , ̕ 54°40
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°9 , ̕ 29°17
 • نوع اقلیم -
 • گونه های گیاهی كلخنگ، تنگرس، آويشن، مريم گلي، شكر تيغال، رعنازيبا
 • گونه های جانوری پلنگ، قوچ و میش
 • ویژگی خاص منطقه به دليل دره های عمیق و ساختار كوهستانی زيستگاه مناسبی برای حيوانات كوهزی است.
 • موقعیت 20 کیلومتری فسا