كوه دراء
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع كوه دراء
 • تاريخچه حفاظت 1376
 • درجه حفاظتی منطقه شكارممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 87221
 • طول جغرافیایی ̕ 50°45 , ̕ 51°31
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°37 , ̕ 30°15
 • نوع اقلیم نيمه خشك گرم
 • گونه های گیاهی بلوط، بنه ،كيكم، ارس، گياهان مرتعی
 • گونه های جانوری بزو پازن، پلنگ، كفتار
 • ویژگی خاص منطقه دارای سه چشمه آب دائمی (نمدی ،پلنگی و خنی )و چندين چشمه فصلی، وجود جنگل های بلوط
 • موقعیت 80 کیلومتری ممسنی