تفرجگاه قاضيان
  • نام منطقه تفرجگاه قاضيان
  • موقعيت جغرافيايی بخش مركزی شهرستان خرم بيد
  • مسیر دسترسی جاده روستايی
  • دلایل و میزان اهمیت آثار قديمی و چشمه
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه چشمه های فراوان