پرند
  • نام پرند
  • خانواده Polygonaceae
  • گونه Pteropyrum aucheri