بابونه ایرانی
  • نام بابونه ایرانی
  • خانواده Asteraceae
  • گونه Anthemis persica