حمری
  • نام فارسی حمری، حمری بين النهرينی، زرده پريشانی
  • نام انگلیسی Carasobarbus luteus (Heckel)
  • ویژگی های کلیدی تعداد فلس های خط جانبی محدود، فلس ها درشت، اغلب دارای دو جفت سبيلك، آخرين شعاع سخت باله پشتی در مقايسه با ديگر باربوس ماهيان ضعيف تر.
  • وضعیت حفاظتی ماهی زرده بومی ايران، ترکيه، عراق و سوريه بوده و با توجه به پراکنش وسيع توسط IUCN در فهرست LC (کمترين نگرانی قرار گرفته است.
  • زیستگاه و پراکنش پراکنش جهانی آن شامل سوريه، لبنان، عراق، ايران و تركيه در حوضه هايتيگريس و فرات است(Coad, 2014). در ايران از حوضه های تيگريس، پرسيس (رودخانه های مند، دشت پلنگ،دالكی، شاپور و هله)، کل و کر(سد درودزن) گزارش شده است.