تالاب های ارژن و پریشان
  • نام تالاب بین المللی ارژن و پریشان
  • اطلاعات تالاب های ارژن و پریشان با مساحت های به ترتیب 2200 و 23000 هکتار از تالاب های جهانی در جنوب غرب استان فارس واقع گردیده اند. آب این تالاب ها از بارش های سالیانه و چشمه های اطراف آنها تغذیه می شود. تالاب های بین المللی ارژن و پریشان زیستگاه بیش از 70 گونه پرنده مهاجر است که برخی از آنها مانند پلیکان پا خاکستری در لیست پرندگان دارای اهمیت جهانی قرار دارند.