بلبل خرمايی
  • نام فارسی بلبل خرمايی
  • نام انگلیسی White –eared Bulbul
  • نام علمی Pycnonotusleucogenys
  • خانواده بلبل خرمايان
  • ريخت شناسی طول بدن:18سانتی متر. به سادگی از سر سياه و لكه سفيد گونه شناخته مي شود، پرهای پوششی زير دم زرد و نوک دم به طور مشخصی سفيد است. نژادی كه در منطقه يافت ميشود leucotis است، كه تاج بسيار كوتاه درانتهایي تاركش ديده مي شود.
  • رفتار شناسی به خوردن میوه های شیرین مانند خرما علاقه دارد.