پليكان خاكستري
  • نام پليكان خاكستري
  • نام انگلیسی Dalmatian Pelican
  • نام علمی Pelecanus crispus
  • خانواده پليكانيان
  • ريخت شناسی طول بدن : 170 سانتيمتر ، رنگ سفيد چركی و فاقد كاكل است اما پرهای پشت سرش اندكی بلند و مجعد است و رنگ روشن صورتی در پرو بالش مشاهده نمی شود، پاهايش خاكستری سربی است.
  • رفتار شناسی ماهی ها را بصورت گروهی با تشکیل نیم دایره و راندن به ناحیه کم عمق تالاب صید می کنند. بصورت اجتماعی زندگی می کنند.