چاخ لق
  • نام چاخ لق
  • نام انگلیسی Cream Coloured Courser
  • نام علمی Burhinusoedicnemus
  • خانواده چاخ لقيان
  • ريخت شناسی طول بدن :42 سانتيمتر. نسبتا بزرگ است، پر و بالش قهوه ای مايل به خاكستری و نر و ماده همشكل هستند. دم نسبتا بلند منقار كلفت و زرد رنگ با توک سياه و چشمانش زرد رنگ است در پرواز دو نوار بالی سفيد در پشتش ديده می شود. و درهنگام بسته بودن بالها يكی از آن دورا به طور كامل می توان ديد، شاهپرهای بال سياه است.
  • رفتار شناسی هنگام دويدن با حالتی خجل مانند سرخود را پايين گرفته و بدن را قوز می كند .