چكاوك كاكلي
  • نام چكاوك كاكلي
  • نام انگلیسی Crested lark
  • نام علمی Galerida cristata
  • خانواده چكاوكيان
  • ريخت شناسی طول بدن:17سانتی متر. دم كوتاه و تاج بلندش هميشه پيداست. منقار نسبتا بلند، روتنه نخودی خاكستری يا اندكی قهوه ای، اما يكدست است و در پشت گردن و جبه اش، خط خطی است كه به درستی مشخص نيست، اما سينه اش رگه رگه است. شكم و زير دم سفيد نخودی و پاها نازک و به رنگ خاكستری مايل به زرد است.
  • رفتار شناسی پروازش با بال زدنهای محكم درجا بال زنی بسيار همراه است، خصوصا اگر در هنگام توليد مثل باشد.