دم جنبانك ابلق
  • نام دم جنبانك ابلق
  • نام انگلیسی White Wagtail
  • نام علمی Motacilla alba
  • خانواده دم جنبانكيان
  • ريخت شناسی طول بدن:18سانتي متر، به واسطه پر و بال سياه و سفيدش، به اسانی از ساير دم جنبانی ها متمايز می شود. پشت خاكستری با پس گردن سياه(در پرنده نر) يا تارک سياه(درپرنده ماده )، صو رت و گوشپرها سفيد، كه درتضاد آشكار با گلو و سينه سياه قراردارد. دم دراز با پرهاي كناری سفيدوپاها سياه است.
  • رفتار شناسی روی زمین به خوبی راه می رود و دم خود را بطور عمودی تکان می دهد.