سنقر تالابی
  • نام سنقر تالابی
  • نام انگلیسی Montagus Harrier
  • نام علمی Circus pygargus
  • خانواده سنقرها
  • ريخت شناسی طول بدن : 55 سانتيمتر، بزرگتر و سنگينتر از ساير سنقرها و دارای بالهای پهن تر، ماده فاقد دمگاه سفيد است، بالها تا اندازه ای گرد و رنگ پرنده نر از نر ساير سنقرها متفاوت است.
  • رفتار شناسی پرواز در ارتفاع پايين غالبا درحاليكه بالها را بالاتر از بدن نگه می دارد، در جا بال زنی می كند، هنگام شكار از ارتفاع پايين و با حركتی ناگهانی به درون نيزار، بر شكار فرود می آيد.